Pages

Tuesday, December 6, 2011

గీతా జయంతి..Gita Jayanti is celebrated by followers who revere Bhagavad Gita as their Divine Mother because She teaches us how to re-establish our lost relationship with Supreme Personality of Godhead who is our Divine father

  సంస్కృతం ఇంగ్లీష్ translations మాత్రమే ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నా ఎన్ని మార్లు చదివినా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో ఒక కొత్త అర్ధాన్ని తెలియ చేసేలా చేస్తుంది. 


Want to share some of my favorite verses 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

श्री-भगवान उवाचा
असोच्याँ अन्वासोकास त्वं
प्रजना-वदम्स का भाससे
गतासुं अगतासुम्स का
नानुसोकान्ति पण्डितः।
2.11

Soul and the Supreme is even more important than religious formularies
The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow; therefore the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body.

The Supreme Personality of Godhead said: While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead.
------------------------------------------------------------------------------------------------


ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पर्थ
नैनं प्राप्य विमुह्यति
स्थित्वस्यम अंत-काले ’पी
ब्रह्म-निर्वाणम् र्च्चाती।

2.72

That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God
----------------------------------------------------------------------------------------------------------क्रोधाद भवति सम्मोहः
सम्मोहत स्मृति-विभ्रमः
स्मृति-भ्रम्साद बुद्धि-नसों
बुद्धि-नसत प्रनास्यती।
2.63

From anger, complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost one falls down again into the material pool

----------------------------------------------------------------------------------------------
श्री-भगवान उवाचा
अनासृतः करमा-फलं
कार्यम करमा करोति यह
सा संन्यासी का योगी का
न निराग्निर न काक्रियाह।
6.1

The Supreme Personality of Godhead said: One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty.

-----------------------------------------------------------------------------------------
जितात्मनाह प्रशंतस्य
परमात्मा समाहितः
सितोसना-सुखा-दुह्खेसू
तथा मनापमानायोह।
6.6
For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.

------------------------------------------------------------------------------------------


तेसम जननी नित्य-युक्त
एक-भक्तिर विसिस्यते
प्रियो ही ज्नानिनो ’त्यार्थम
अहम् सा का मामा प्रियः।
7.16

Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best। For I am very dear to him, and he is dear to Me

--------------------------------------------------------------------------------------గీతా జయంతిని పురస్కరించుకొని
ఇద్దరు స్నేహితులను ఈ మధ్యనే కలసి భగవద్గీత చదువుతున్నావా అని అడిగితే
రోజూ పూజిస్తున్నా అని తన సమాధానం 

ఇప్పటికీ  భగవద్గీత ను దేవుని తో పాటు
చాలా మంది పూజిస్తున్నారు
యాంత్రిక జీవనం లో పడి చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే చదవి అందులో ఉన్న ఆత్మ ను సంగ్రహిస్తున్నారు.
ఆఫీస్ లో బుక్ ఎలా తీసుకెళ్తాం చదవాలనే ఉంటుంది అని ఇంకొకరి సమాధానం,తన సమాధానికి జవాబు
www.asitis.com


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे!

hope this Auspicious day will be the start of your spiritual journey into Krishna consciousness

5 comments:

నేస్తం said...

ఈ సరదా వయసులో నువ్వు గీతను చదువుతూ వాటి అర్ధాలు తెలుసుకుంటున్నావు చూడు..నిజంగా అభినందించాలి ... very good :)

మధురవాణి said...

Great post! శ్రీ కృష్ణం వందే జగద్గురుం! :)

హరే కృష్ణ said...

అక్కా ,మధుర థాంక్యూ థాంక్యూ :))

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే

Anonymous said...

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare !
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare !!

Thanks a lot for sharing the verses and also the link for gita :)

Anonymous said...

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare !
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare !!

Thanks a lot for sharing the verses and also the link for gita :)